Smlouva o díle

Přečtěte si naší smlouvu o díle, na základě které vyhotovujeme Vámi objednanou službu:

Smlouva o díle
podle občanského zákoníku

Smluvní strany:

Zhotovitel: Martin Fulka
IČ: 87 63 36 80 - Zapsáno na Úřadě městské části Prahy 13
Bankovní spojení: 183 862 630/0600
Adresa: Bellušova 1872/60, Praha 5 – Stodulky, 155 00

(dále jen "zhotovitel")

a

Objednavatel:

IČ/RČ:
Adresa:

(dále jen "objednavatel")

(dále společně "smluvní strany")

uzavírají tuto smlouvu o díle:

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení a zajištění služeb (dále jen "dílo") sepsaných v detailní kalkulaci (příloha č. 1 této smlouvy).

II. Cena a způsob placení

Celková cena díla činí ……… Kč. Objednavatel spolu se smlouvou obdrží 30% zálohovou fakturu se splatností 14 dnů. Je možné ji zaplatit i hotově při podpisu smlouvy. Zbytek částky se doplácí po dokončení objednaných služeb.

III. Termín provedení a předání

Dílo bude zhotoveno max. do …… dnů od obdržení 30% zálohy na objednané služby. Převzetí díla bude potvrzeno písemně a budou předány veškeré objednané služby. Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku 12 měsíců na funkčnost předaného díla. Pakliže objednavatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující technický stav a funkčnost díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich detailního popisu) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 30 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit. Nevztahuje se na prvky, které nebyly předmětem díla dle přílohy č.1.

V. Ostatní ustanovení

Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku, pokud obě strany neurčí jinak.

Rozšíření díla o další prvky, je možné pouze písemným dodatkem k této smlouvě o díle, pokud není určeno jinak.

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o díle sepsanou na základě svobodné vůle přečetli a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Zhotovitel má právo užívat grafický design pro své další potřeby a zakázky.